Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu Kawai và Okina là tài sản thuộc về Công ty TNHH sơn Kawai Nhật Bản đã được đăng ký bảo hộ độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Những nội dung thuộc trang web này được bảo chứng bởi Quyền sở hữu trí tuệ và Quyền sở hữu cơ sở dữ liệu thuộc về Công ty TNHH sơn Kawai Nhật Bản.

Bất kỳ sự sao chép dù là toàn bộ hay một phần hoặc trích dẫn những phần quan trọng hoặc sử dụng lại những nội dung thuộc trang web này đều không được phép và mọi sự trích dẫn những phần quan trọng hay tái sử dụng những nội dung này chỉ được sử dụng cho những sản phẩm của Công ty TNHH sơn Kawai Nhật Bản, trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của Công ty TNHH sơn Kawai Nhật Bản. Bất kỳ sự sao chép một phần hay toàn bộ, trích dẫn hoặc tái sử dụng lại hay bất kỳ tài liệu nào khác được sử dụng trái phép phải được trao trả, giao nộp lại hoặc tiêu hủy hoàn toàn theo yêu cầu của Công ty TNHH sơn Kawai Nhật Bản.